DOBEERMAN NETPORT SYSTEMS

DOBEERMAN NETPORT SYSTEMS

: +15.. +17 C
: +12.. +14 C
: +18.. +20 C
: +21.. +23 C
. : 753
: 75 %

Àäðåíàëèí / Crank

: 2009
: LionsGate
: ÑØÀ
: Áîåâèê
: Ìàðê Íåâåëäèí, Áðàéàí Òåéëîð
: Íå óêàçàíî
: Äæåéñîí Ñòåòõýì, Ýìè Ñìàðò, Ýôðåí Ðàìèðåç, Äóàéò Éîêåì, Òåðåçà Áåííåòò, Õîñå Ïàáëî Êàíòèëüî,Ýðë Êýððîëë, Ïèòåð ×îè, Òåä Ãàðñèà, Ìàéêë Äæ. Ãîíçàëåç
: 01:27:41
: Àâòîðñêèé (îäíîãîëîñûé)
: AVI XviD 720x400 (1.80:1), 23.976 fps, XviD MPEG-4 ~2215 kbps avg, 0.32 bit/pixel
: AC3 48 kHz, AC3 Dolby Digital, 2/0 (L,R) ch, ~192.00 kbps
: dvdrip
:
Íàåìíûé óáèéöà ×åâ óçíàåò, ÷òî íåäîáðîæåëàòåëè îòðàâèëè åãî ðåäêèì êèòàéñêèì ÿäîì è îòðàâà íà÷íåò äåéñòâîâàòü íåìåäëåííî, êàê òîëüêî ïóëüñ ïåðåñòàíåò áèòüñÿ íèæå îïðåäåëåííîé îòìåòêè.
È òåïåðü ×åâó íóæíî óñïåòü ñäåëàòü âñå ñâîè äåëà, ïîïðîáîâàòü ðàçäîáûòü ïðîòèâîÿäèå è îòîìñòèòü ñâîèì îòðàâèòåëÿì â ïðÿìîì ñìûñëå ñëîâà âïîïûõàõ — ñòàðàÿñü ñîçäàâàòü âîêðóã ñåáÿ êàê ìîæíî áîëåå íàïðÿæåííóþ îáñòàíîâêó è íå ðàññëàáëÿòüñÿ íè íà ñåêóíäó
:
   Àäðåíàëèí / Crank    Àäðåíàëèí / Crank    Àäðåíàëèí / Crank    Àäðåíàëèí / Crank
:
: 652
: 50
:  : 1 / 3 ( )
: AVI
: 0 Bt
: 08 2009 | [ + ]   [ - ] | !
:

:

:?


2018 DOBEERMAN NETPORT SYSTEMS [ PG.t : 0.40 | DB.q : 15 | DB.t : 0.00 ]