DOBEERMAN NETPORT SYSTEMS

DOBEERMAN NETPORT SYSTEMS

.
: 2
: 2
Òåðìîáåëüå
òåðìîáåëüå èç õèòèíîâîãî òðèêîòàæà èñïîëüçóåòñÿ îò +10 äî -30Ñ
Èíòåðíåò-ìàãàçèí Gimi.Ru
/
Íîâîå
0
Á/Ó [7]
7
: 8   : 6   : 10073

()

()

: 1 2 > >>
: 720 ðóá.

MB Socket370 ASUS TUSL2/4xDIMM133/2xIDE/1ATA RAID/1AGP/6PCI

| : 0
: 1 020 ðóá.
CPU Intel Pentium III 1200 Mhz, 32K L1, 256K L2, 133MHz FSB
| : 0
: 690 ðóá.
Ïàìÿòü DIMM PC133 256Mb Hynix
| : 0
: 800 ðóá.

Matrox G400 32Mb äëÿ ãðàôè÷åñêèõ ñòàíöèé

| : 0
: 400 ðóá.

CNet PRO110B Hardware accelerate protocol

| : 0
: 600 ðóá.

Áåñïðîâîäíîé ñåòåâîé àäàïòåð D-Link DWL-AG530

| : 0
: 1 2 > >>
2020 DOBEERMAN NETPORT SYSTEMS [ PG.t : 0.51 | DB.q : 24 | DB.t : 0.00 ]