DOBEERMAN NETPORT SYSTEMS

DOBEERMAN NETPORT SYSTEMS

.
: 4
: 4
Ñàëîí ñâÿçè
/
Êîììóíèêàòîðû [1]
- Á/Ó [1]
1
: 8   : 6   : 10073

()

()

: 1
Ïîäðîáíåå
 !
: 2 600 ðóá.
Îïåðàöèîííàÿ ñèñòåìà
Ñåìåéñòâî ÎÑ
 • Windows Mobile 2003 (PPC 2003)
 • Ïîëíîå íàçâàíèå Windows Mobile 2003
  Ìîäèôèêàöèÿ Phone Edition
  Ïðîöåññîð
  Òàêòîâàÿ ÷àñòîòà 200 ÌÃö
  Ìîäåëü
 • Texas Instruments OMAP 1510
 • Ïàìÿòü
  RAM, îáùèé îáúåì 64 Ìá
  Òèï RAM SDRAM
  ROM, îáùèé îáúåì 64 Ìá
  FlashDisk, îáúåì 20 Ìá
  Äîï. èíôî Èç èìåþùèõñÿ íà áîðòó ïîëüçîâàòåëþ äîñòóïíî 55 Ìá ïàìÿòè, âêëþ÷àÿ 20 Ìá iPAQ File Store
  Ýêðàí
  Äèàãîíàëü ýêðàíà 3.5 äþéìà(îâ)
  Øèðèíà ýêðàíà 240 ïèêñ
  Âûñîòà ýêðàíà 320 ïèêñ
  Òèï ýêðàíà
 • Öâåòíîé TFT òðàíñôëåêòèâíûé
 • Êîëè÷åñòâî öâåòîâ 65536
  Ïèòàíèå
  Åìêîñòü îñíîâíîé áàòàðåè 1800 mAh
  Òèï áàòàðåè Lithium-Ion àêêóìóëÿòîð (ñú¸ìíûé)
  Êîëè÷åñòâî áàòàðåé 1 øò
     
  | : 0
  : 1
  2020 DOBEERMAN NETPORT SYSTEMS [ PG.t : 0.40 | DB.q : 19 | DB.t : 0.00 ]