DOBEERMAN NETPORT SYSTEMS

DOBEERMAN NETPORT SYSTEMS

.
: 1
: 1
Ñàëîí ñâÿçè

()

()

: 1 2 > >>
Ïîäðîáíåå
 !
: 2 600 ðóá.
Îïåðàöèîííàÿ ñèñòåìà
Ñåìåéñòâî ÎÑ
 • Windows Mobile 2003 (PPC 2003)
 • Ïîëíîå íàçâàíèå Windows Mobile 2003
  Ìîäèôèêàöèÿ Phone Edition
  Ïðîöåññîð
  Òàêòîâàÿ ÷àñòîòà 200 ÌÃö
  Ìîäåëü
 • Texas Instruments OMAP 1510
 • Ïàìÿòü
  RAM, îáùèé îáúåì 64 Ìá
  Òèï RAM SDRAM
  ROM, îáùèé îáúåì 64 Ìá
  FlashDisk, îáúåì 20 Ìá
  Äîï. èíôî Èç èìåþùèõñÿ íà áîðòó ïîëüçîâàòåëþ äîñòóïíî 55 Ìá ïàìÿòè, âêëþ÷àÿ 20 Ìá iPAQ File Store
  Ýêðàí
  Äèàãîíàëü ýêðàíà 3.5 äþéìà(îâ)
  Øèðèíà ýêðàíà 240 ïèêñ
  Âûñîòà ýêðàíà 320 ïèêñ
  Òèï ýêðàíà
 • Öâåòíîé TFT òðàíñôëåêòèâíûé
 • Êîëè÷åñòâî öâåòîâ 65536
  Ïèòàíèå
  Åìêîñòü îñíîâíîé áàòàðåè 1800 mAh
  Òèï áàòàðåè Lithium-Ion àêêóìóëÿòîð (ñú¸ìíûé)
  Êîëè÷åñòâî áàòàðåé 1 øò
     
  | | : 0
  : 1 000 ðóá.

  Æåñòêèé äèñê 3,5 " Seagate ST3200826AS 200Gb SATA

  | | : 0
  : 600 ðóá.

  Áåñïðîâîäíîé ñåòåâîé àäàïòåð D-Link DWL-AG530

  | | : 0
  : 400 ðóá.

  CNet PRO110B Hardware accelerate protocol

  | | : 0
  : 800 ðóá.

  Matrox G400 32Mb äëÿ ãðàôè÷åñêèõ ñòàíöèé

  | | : 0
  : 690 ðóá.
  Ïàìÿòü DIMM PC133 256Mb Hynix
  | | : 0
  : 1 2 > >>
  2020 DOBEERMAN NETPORT SYSTEMS [ PG.t : 0.65 | DB.q : 23 | DB.t : 0.00 ]