DOBEERMAN NETPORT SYSTEMS

DOBEERMAN NETPORT SYSTEMS

.
: 751
: 576
Òåðìîáåëüå
òåðìîáåëüå èç õèòèíîâîãî òðèêîòàæà èñïîëüçóåòñÿ îò +10 äî -30Ñ
Èíòåðíåò-ìàãàçèí Gimi.Ru
-

Ïðîâåðêà

Monitors

Monitor SONY Наименование Цена Дата
SONY Multiscan A220 17`, 0.24, TCO92, FD Trinitron, 1024x768/88Hz 340 1-12-2002
SONY Multiscan G220 17`, 0.24, TCO99, FD Trinitron, 1280x1024/91Hz, USB hub 440 1-12-2002
SONY Multiscan A420 19`, 0.24, TCO92, FD Trinitron, 1280x1024/91Hz, USB hub 495 1-12-2002
SONY Multiscan G420 19`, 0.24, TCO99, FD Trinitron, 1600x1200/89Hz, USB hub 650 1-12-2002
SONY Multiscan G520 21`, 0.24, TCO99, FD Trinitron, 1800x1440/87Hz, USB hub 1100 1-12-2002
SONY Multiscan F520 21`, 0.22, TCO99, FD Trinitron, 2048x1536/86Hz, USB hub 1250 1-12-2002
SONY Multiscan FW900 24`, 0.22, TCO99, FD Trinitron, 2048x1280/85Hz, USB hub 1790 1-12-2002
       
Monitor ProView Наименование Цена Дата
ProView PX 566 15`, 0.28, MPRII, 1024x768/85Hz, microphone 150 10-12-2002
ProView PX 769 17`, 0.27, TCO99, 1024x768/85Hz 185 10-12-2002
ProView PX 772 17`, 0.27, TCO99, 1024x768/85Hz, JOG, OSD 190 10-12-2002
ProView DX 787 17`, 0.25, Pure Flat, TCO99, 1280x1024/75Hz, OSD 240 10-12-2002
ProView DX 797 17`, 0.25, Pure Flat, TCO99, 1600x1200/75Hz, OSD 270 10-12-2002
ProView DX 997 19`, 0.25, Pure Flat, TCO99, 1600x1200/75Hz, OSD 385 10-12-2002
ProView BM-568 15`, 0.297, LCD TFT, TCO99, 1024x768/75Hz, speakers 460 10-12-2002
ProView DX 997 19`, 0.25, Pure Flat, TCO99, 1600x1200/75Hz, OSD 385 10-12-2002
       
Notebook Acer Наименование Цена Дата
TM529ATX 14.1TFT/PIII-900/128M/20GB/24X/FDD/Li/56K+LAN 1735 17-12-2002
TM612TX 14.1TFT/PIII-900/128M/20GB/24x/Li/56K/wired LAN 1950 18-12-2002
TM621LV 15TFT SXGA/PIII-1G/256MB/30GB/8xDVD/Li/56K/wired LAN 1955 20-12-2002
TM744LCF 15TFT SXGA/PIII-1.2G/256MB/30GB/DVD-CDRW/Li/56K/wired LAN 3690 21-12-2002
TM350 12.1TFT/PIII-500/128M/9GB/24X/FDD/Li/56K/wired LAN 2399 22-12-2002

Портативное оборудование

Monitor ProView Наименование Цена Дата
ProView PX 566 15`, 0.28, MPRII, 1024x768/85Hz, microphone 150 10-12-2002
ProView PX 769 17`, 0.27, TCO99, 1024x768/85Hz 185 10-12-2002
ProView PX 772 17`, 0.27, TCO99, 1024x768/85Hz, JOG, OSD 190 10-12-2002
ProView DX 787 17`, 0.25, Pure Flat, TCO99, 1280x1024/75Hz, OSD 240 10-12-2002
ProView DX 797 17`, 0.25, Pure Flat, TCO99, 1600x1200/75Hz, OSD 270 10-12-2002
ProView DX 997 19`, 0.25, Pure Flat, TCO99, 1600x1200/75Hz, OSD 385 10-12-2002
ProView BM-568 15`, 0.297, LCD TFT, TCO99, 1024x768/75Hz, speakers 460 10-12-2002
ProView DX 997 19`, 0.25, Pure Flat, TCO99, 1600x1200/75Hz, OSD 385 10-12-2002


-

/

ID
7 CNet PRO110B 400
2 ASUS TUSL2 i815E 720
3 Pentium III 1200Mhz 1020
4 DIMM PC133 256Mb 690
6 Matrox G400 32Mb 800
8 D-Link DWL-AG530 600
9 Seagate ST3200826AS 200Gb SATA 1000

/

ID
10 HP IPAQ6340 2600

2020 DOBEERMAN NETPORT SYSTEMS [ PG.t : 5.42 | DB.q : 11 | DB.t : 0.00 ]