DOBEERMAN NETPORT SYSTEMS

DOBEERMAN NETPORT SYSTEMS

.
: 12
: 10
Ñàëîí ñâÿçè
Äîñòóïíûé ðàíåå äëÿ ïëàòôîðì Windows Mobile è Palm OS CorePlayer âûøåë è äëÿ Symbian!
Ìîáèëüíûé CorePlayer ñîçäàí äëÿ óïðàâëåíèÿ ìóëüòèìåäèéíûì ñîäåðæèìûì âàøåãî äåâàéñà.
CorePlayer - ðàçðàáîòàí êàê ìóëüòèìåèéíàÿ ïëàòôîðìà ñëåäóþùåãî ïîêîëåíèÿ ñ ïðîñòûì è ìîùíûì èíòåðôåéñîì...
| 0 | : 2521 | : 194 |  :
2020 DOBEERMAN NETPORT SYSTEMS [ PG.t : 0.45 | DB.q : 12 | DB.t : 0.00 ]